(Corporate Electronic Business Card ) کارت ویزیت سازمانی برای سازمانهایی طراحی شده است که دارای زیر مجموعه هستند و می توانند با خرید یک کارت ویزیت الکترونیک سازمانی به تمامی زیر مجموعه های خود (به تعداد نامحدود ) یک کد اختصاص دهند(این کد میتواند نام آن بخش خاص باشد ) و با ارسال کد مورد نظر از طرف مراجعه کننده به 100030100 ، کلیه اطلاعات مربوط به آن بخش (ساعات کاری ،طریقه مراجعه و اطلاعا ت بخش مورد نظر و ....) به صورت پیامک برای مخاطب ارسال می گردد. این خدمات برای مخاطب هیچ هزینه ای را در بر ندارد. همچنین ارسال خبر از ویژگی های دیگر کارت ویزیت هوشمند الکترونیکی سازمانی (CEBC) می باشد .